VNP cảm ơn bạn đã quan tâm đến chương trình tuyển dụng của chúng tôi. Để tham gia ứng tuyển, bạn vui lòng hoàn thiện những câu hỏi ngắn dưới đây nhé...
start
 
Tên vị trí ứng tuyển

 
Họ và tên

 
Số điện thoại

 
Năm sinh

không cần ghi ngày-tháng sinh
 
Email

 
Bạn tìm thấy thông tin ứng tuyển của chúng tôi qua kênh nào?


 
Trường học - Ngành học

 
Năm tốt nghiệp ĐH, CĐ, TC...

 
Link Facebook cá nhân của bạn

 
Kinh nghiệm hoạt động/ làm việc của bạn (Mô tả ngắn gọn)

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform